Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU POMOCY OSOBOM I RODZINOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ

ADRESACI PROGRAMU

Adresatami programu są osoby i rodziny zajmujące lokale, które zaniechały wnoszenia opłat za korzystanie z lokalu lub opłaty te wnosiły nieregularnie, co przyczyniło się do powstania zadłużenia, którego nie są w stanie uregulować.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 1. wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do programu
 2. dostarczenie dokumentów o wysokości osiągniętego dochodu za ostatnie 3 miesiące:
  • zaświadczenia zakładów pracy
  • odcinki i decyzje ZUS i MOPR
  • zaświadczenia o wypłaconych stypendiach
  • zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych z tytułu praktycznej nauki zawodu
  • dokumenty potwierdzające wysokość wypłaconych alimentów
  • zaświadczenie o zasiłkach chorobowych wypłaconych przez ZUS
  • zaświadczenia o wysokości żołdu
  • świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym
  • zaświadczenia z PUP
  • zaświadczenia o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej
  • innych zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu
 3. wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, niezbędnego do potwierdzenia wykazanej we wniosku sytuacji materialnej
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w celu przystąpienia do programu
 5. zawarcie porozumienia w sprawie przystąpienia do programu

FORMY POMOCY

1. Umorzenie

Dłużnicy mogą ubiegać się o umorzenie zadłużenia w wysokości 30, 50 lub 80% w zależności od dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym.
Warunkiem umorzenia jest:

 • Przyjęcie zamiany zajmowanego lokalu na lokal o niższym standardzie lub metrażu i dokonanie zamiany w ciągu 3 miesięcy od daty przedłożenia propozycji.
 • Spłacenie pozostałej części wierzytelności w okresie 9 miesięcy od daty podpisania porozumienia o przystąpieniu do programu.
 • Wnoszenie na bieżąco i w pełnej wysokości opłat za lokal.

Przy częściowym umorzeniu zadłużenia będzie brany pod uwagę stan zaległości wyliczony na 28.02.2009r. pomniejszony o wysokość trzech miesięcznych opłat za lokal

2. Ulgi w spłacie

2.1 RATY

Rozłożenie spłaty zadłużenia na raty może nastąpić na maksymalny okres 10 lat.
W przypadku spłaty zadłużenia rozłożonego maksymalnie na 24 miesiące odsetki podlegają umorzeniu.
Od terminowej spłaty zaległości rozłożonej na raty nie pobiera się odsetek.

2.2 UMORZENIE ODSETEK

W przypadku gdy na zadłużenie składają się odsetki oraz nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń jednorazowa spłata tych kosztów oraz 20% odsetek powoduje umorzenie pozostałej części odsetek.

Warunkiem skorzystania z w/w form pomocy jest wnoszenie na bieżąco i w pełnej wysokości opłat za lokal.

WNIOSKI O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU MOŻNA POBRAĆ W POK. 01 ORAZ PONIŻEJ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW POK. 01.

PLIKI DO POBRANIA

Dokument Adobe AcrobatWniosek o przystąpienie do programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2886522