Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku oferuje do wynajęcia sale ćwiczeń usytuowane w Białymstoku przy ul. Węglowej w budynku Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walk.

W budynku jest dostępnych pięć sal ćwiczeń:

Parter:

  • sala ćwiczeń nr 1 o pow. 252,36 m2
  • sala ćwiczeń nr 2 o pow. 254,79 m2

I piętro:

  • sala ćwiczeń nr 3 o pow. 298,44 m2
  • sala ćwiczeń nr 4 o pow. 165,77 m2
  • sala ćwiczeń nr 5 o pow. 294,76 m2

Udostępnianie odbywa się na podstawie zawartej umowy najmu na czas oznaczony. Pierwszeństwo w wynajmowaniu mają organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe realizujące zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej* - wschodnich sztuk walk.

 

Koszt wynajęcia sal w BOWSW wynosi netto:

1 Opłata z tytułu udostępnienia sal ćwiczeń na rzecz organizacji pozarządowych, klubów sportowych realizujących zadania publiczne* (dotyczy umów terminowych bądź jednorazowego udostępnienia)  38,65 zł/godz
2 Opłata minimalna z tytułu udostępnienia sal ćwiczeń na rzecz innych podmiotów (dotyczy umów terminowych) 63,72 zł/godz
3 Opłata minimalna jednorazowa z tytułu udostępnienia sal ćwiczeń na rzecz innych podmiotów 74,10 zł/godz

* działalność niezarobkowa obejmująca sferę zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodatkowe informacje w tym dotyczące wolnych terminów można uzyskać pod numerem tel.: 857479466, pytania w formie pisemnej można także kierować drogą e-mailową na adres zmk@zmk.bialystok.pl, osobiście lub pocztą do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. gen. Józefa Bema 89/1,
15-370 Białystok.

Pobierz

Powrót na początek strony