Pomoc obywatelom Ukrainy

z_54_24.jpg

W ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia poprzez zapewnienie tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych uchodźców z Ukrainy” wyznaczonych zostało 17 mieszkań, które po wyremontowaniu będą sukcesywnie przekazywane do zasiedlenia. Szczegóły w treści Zarządzenia.

Ankiety należy składać w formie papierowej: w kancelarii Zarządu Mienia Komunalnego ul. gen. J. Bema 89/1, do 15 kwietnia 2024 r.

Mieszkania mogą być przyznawane uchodźcom, którzy spełniają łącznie 4 kryteria podstawowe oraz co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

1) Kryteria podstawowe:

 • przebywają na terenie Białegostoku,
 • spełniają warunek legalności pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie posiadają własności, współwłasności, spółdzielczego prawa do lokalu lub budynku mieszkalnego lub prawa do lokalu wchodzącego w skład zasobów TBS na terenie Polski,
 • nie posiadają zadłużenia wobec Gminy Białystok,
 • wypełnili ankietę kwalifikacyjną o przyznanie mieszkania z zasobu Gminy Białystok w ramach projektu pt.” Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy i złożyli ją w kancelarii Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. gen. J.Bema 89/1 w Białymstoku.


2) Kryteria dodatkowe spełniają osoby, które:

 • posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r. poz.100 i 103);
 • ukończyły:
      a) w przypadku kobiet – 60 rok życia,
      b) w przypadku mężczyzn – 65 rok życia;
 • osoby sprawują opiekę nad dzieckiem do 12 miesiąca życia;
 • samotnie sprawują na terytorium Rzeczypospolitej opiekę nad trojgiem i większą ilością dzieci;
 • sprawują opiekę tymczasową ustanowioną dla małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletni obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy;
 • kryteria dodatkowe spełniają również kobiety w ciąży.


Mieszkania będą przyznawane obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na czas ich legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ankiety kwalifikacyjne o przyznanie mieszkania, złożone przez wnioskodawców, którym nie przyznano mieszkania, będą przekazywane do archiwum. Złożenie ankiet do archiwum kończy postępowanie w sprawie przyznania mieszkania.

 

--------------------------

 

В рамках проекту "Розвиток соціальної інфраструктури на території БПФ для підтримки шляхом забезпечення тимчасових житлових потреб біженців з України" визначено 17 квартир, які після ремонту будуть послідовно передані для заселення. Деталі в тексті Розпорядження.

Анкети слід подавати в паперовому вигляді:
в канцелярію Управління муніципального майна за адресою: вул. Генерала Я. Бема 89/1, до 15 квітня 2024 року.


Житло може бути надано біженцям, які відповідають 4 основним критеріям і принаймні одному з додаткових критеріїв:

1) Основні критерії:

 • проживають на території Білостока;
 • відповідають умові легального перебування на території Республіки Польща;
 • не мають права власності, співвласності, кооперативного права на приміщення або житловий будинок або права на приміщення, включених до ресурсів БПФ на території Польщі;
 • не мають заборгованості перед муніципалітетом Білостока;
 • заповнили кваліфікаційну анкету на виділення квартири з ресурсів Муніципалітету Білостока в рамках проекту "Розвиток соціальної інфраструктури на території БПФ для потреб підтримки біженців з України" та подали її до Управління муніципального майна за адресою: вул. Генерала Я. Бема, 89/1 в Білостоці.


2) Додатковим критеріям відповідають особи, які:

 • мають посвідчення про інвалідність або ступінь інвалідності, або посвідчення в якому зазначено про  ст. 5 Закону від 27 серпня 1997 р. "Про професійну та соціальну реабілітацію і працевлаштування інвалідів" (Законодавчий вісник 2023 р., поз. 100 і 103);
 • виповнилося:
     (a)   жінкам - 60 років;
      б)   чоловікам - 65 років;
 • які  опікуються дитиною віком до 12 місяців;
 • які одноосібно опікуються трьома і більше дітьми на території Республіки;
 • здійснюють тимчасову опіку, встановлену над неповнолітніми громадянами  України, які прибули на територію Республіки Польща без опіки особи, яка   здійснює над ними фактичну опіку, та неповнолітніми громадянами України, які прибули на територію Республіки Польща і до прибуття були передані на виховання опікунче на території України;
 • вагітні жінки також відповідають додатковим критеріям.Житло надаватиметься громадянам України, зазначеним у пункті 1 статті 1 Закону від 12 березня 2022 року "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України", на час їхнього легального перебування на території Республіки Польща.

Кваліфікаційні анкети на отримання житла, подані заявниками, які не отримали житла, будуть передані до архіву. Передача анкет до архіву завершує процедуру надання житла.

Powrót na początek strony