Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

Zgodnie z uchwałą Nr XII/129/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/377/12 Rady Miasta Białystok z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony istnieje możliwość sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na zasadach preferencyjnych, z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.


Wnioski o wykup lokali składa się bezpośrednio do kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub listownie.


Wysokość bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego, który zostanie przeznaczony do zbycia zarządzeniem Prezydenta Miasta uzależnia się od długości okresu najmu ustalonego na dzień złożenia wniosku o wykup lokalu.


Pobierz

Powrót na początek strony