Brak dostępności

Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności

Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności - nowe prawa ustawowe związane z dostępnością podmiotów publicznych wchodzą we wrześniu 2021 r. Zgodnie z Rozdziałem 4 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, we wrześniu 2021 roku w życie wchodzą kolejne obowiązki oraz prawa związane z dostępnością.

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

  • poinformować o braku dostępności
  • poinformować o tym fakcie może każdy za pośrednictwem odpowiedniego wniosku
  • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności


Każda osoba będąca osobą ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawicielem ustawowym, od dnia 9 września 2021 r. będzie miała prawo złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej. Może to nastąpić po stwierdzeniu stanu faktycznego, wskazującego, że istnieją bariery w dostępności do urzędu i jego usług.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

dane kontaktowe wnioskodawcy; wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym; wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą; wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności

W przypadku, gdy urząd nie zapewnił dostępności wnioskodawcy: wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności przez dany podmiot publiczny.
Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wnioski oraz skargi należy złożyć do siedziby Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku:

  • dostarczając go osobiście do kancelarii pok. 03
  • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Mienia Komunalnego,
    ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
  • wysyłając pocztą elektroniczną na adres: zmk@zmk.bialystok.p

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Powrót na początek strony