Deklaracja dostępności serwisu Zarządu Mienia Komunalnego

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zarządu Mienia Komunalnego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zarządu Mienia Komunalnego.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Żak, adres poczty elektronicznej lukasz.zak@zmk.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857479433. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego

Adres organu odwoławczego:

15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema 89/1

Adres e-mail organu odwoławczego: zmk@zmk.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 857479430

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, ul. gen. J. Bema 89/1:
Budynek złożony z trzech części.Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. gen. J. Bema. Do wejścia głównego prowadzą trzystopniowe schody. Wejście główne jest przeznaczone również dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się tam podjazd dla wózków inwalidzkich. Kancelaria znajduję na wprost od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. W budynku jest zamontowana winda osobowa, z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Dostęp do pokoi biurowych na wyższych kondygnacjach poprzez windę osobową. Dostęp do sanitariatu dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Zarząd Mienia Komunalnego posiada pętlę indukcyjną. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dokument może zostać odczytany przez pracownika osobie niewidzącej lub słabowidzącej. W Zarządzie Mienia Komunalnego można skorzystać z pomocy pracownika posługującego się polskim językiem migowym. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Zarządu.


Dostępność obiektu Działu Obsługi Mieszkańców i Działu Remontów, ul. gen. J. Bema 89D:
Budynek dwukondygnacyjny. Dział Obsługi Mieszkańców i Dział Remontów umiejscowione na parterze budynku. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz. Dostęp do budynku dla interesantów i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich od strony ulicy wejściem głównym. Można skorzystać z pomocy pracownika posługującego się polskim językiem migowym. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Zarządu.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dokument może zostać odczytany przez pracownika osobie niewidzącej lub słabowidzącej.


Dostępność obiektu Działu Obsługi Mieszkańców, ul. Barszczańska 2:
Budynek wielokondygnacyjny. Dział Obsługi Mieszkańców umiejscowiony na parterze budynku. W budynku nie ma windy, ani możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dokument może zostać odczytany przez pracownika osobie niewidzącej lub słabowidzącej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostępność obiektu Biuro Obsługi Targowiska Miejskiego, ul. Kawaleryjska 19:
Budynek dwukondygnacyjny. Biuro Targowiska umiejscowione jest na piętrze budynku. W budynku nie ma windy, ani możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dokument może zostać odczytany przez pracownika osobie niewidzącej lub słabowidzącej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na pobliskim parkingu wyznaczone są miejsca postojowe dla osób  niepełnosprawnych.


Dostępność obiektu Referatu Poszanowania Energii, ul. Zamenhofa 5C:
Budynek wielokondygnacyjny. Dział Poszanowania Energii umiejscowiony jest na parterze budynku. Jest możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dokument może zostać odczytany przez pracownika osobie niewidzącej lub słabowidzącej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na pobliskim parkingu wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób  niepełnosprawnych.

Udogodnienia

Dokłada się starań aby na bieżąco likwidować bariery stwierdzone na stronie internetowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Koordynatorzy dostępności

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Małgorzata Bielawiec. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: koordynator.dostepnosci@zmk.bialystok.pl.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powrót na początek strony