Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
Obniżenie czynszu

UWAGA !

Najemcy lokali użytkowych

Zmiana zasad udzielania obniżek czynszu:

 • brak możliwości przesunięcia terminu wpłaty czynszu;
 • podwyższenie progu procentowego spadku obrotów (z 40% do 55%).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 610/21 z dnia 21 lipca 2021 r. Prezydenta Miasta Białegostoku zmieniającym Zarządzenie Nr 972/20 z dnia 30 października 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o obniżenie czynszu.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców, prowadzący działalność gospodarczą w lokalu lub budynku stanowiącym zasób Miasta Białystok;
 • podmioty, w których Gmina jest jedynym właścicielem albo, w których posiada co najmniej 50% udziałów, lub w których jest organem założycielskim, w tym także korzystających z nieruchomości gruntowych;
 • podmioty korzystające z gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod ogródek gastronomiczny, funkcjonalnie związany z lokalem.

Zarządzenie nie dotyczy:

 • podmiotów zajmujących lokale lub budynki bez tytułu prawnego;
 • podmiotów korzystających z gminnych nieruchomości gruntowych (dzierżawa terenów);
 • podmiotów korzystających z miejskich lokali i budynków na potrzeby niekomercyjne;
 • organizacji pozarządowych.

Terminy składania wniosków:

Wniosek musi wpłynąć do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczy.

wymagane dokumenty:

 • wniosek (druk do pobrania)
 • podpisany aneks do umowy (druk do pobrania)
 • dokumenty potwierdzające spadek obrotów brutto z działalności gospodarczej prowadzonej w lokalu/budynku, o co najmniej 55%:
  • w przypadku umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r. – w stosunku do średniej obrotów brutto z roku 2019 (z 12 miesięcy);
  • w przypadku umów zawartych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w stosunku do średniej z całego okresu najmu do końca lutego 2020 r. włącznie;
  • w przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2020 r. – w stosunku do średniej z wybranych 3 miesięcy w roku 2020.
  Stawka zostaje obniżona o procentowy spadek obrotów (zaokrąglony do liczby całkowitej do dołu) nie więcej jednak niż do wysokości kosztów eksploatacyjnych tj:
  1. 4,06 zł/m2 netto – dot. lokali w budynkach stanowiących własność Miasta Białystok;
  2. 6,27 zł/m2 netto – dot. lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych;
  3. 0,07 zł/m2 netto – w przypadku dzierżawy miejskich budynków.
  • Przez obrót należy rozumieć przychody, które są bezpośrednio związane z główną działalnością operacyjną przedsiębiorcy (czyli takie, które powstają w wyniku sprzedaży towarów lub świadczenia usług bez uwzględniania sprzedaży środka trwałego).
  • Dokumenty potwierdzające spadek obrotów dotyczących sprzedaży towarów i usług takie jak np.: deklaracje VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów, podsumowanie obrotów z kas fiskalnych dotyczące sprzedaży towarów i usług. W uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką prowadzonej działalności dopuszcza się inne dokumenty potwierdzające spadek obrotów.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać drogą elektroniczną na adres zmk@zmk.bialystok.pl, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio do skrzynki umieszczonej na budynku ZMK, ul. gen. J. Bema 89/1.

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2712229