Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
Obniżenie czynszu

UWAGA !

Najemcy lokali użytkowych

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. nastąpiła zmiana zasad udzielania obniżek czynszu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 227/21 z dnia 31 marca 2021 r. Prezydenta Miasta Białegostoku zmieniającym Zarządzenie Nr 972/20 z dnia 30 października 2020 r.*) istnieje możliwość złożenia wniosku o obniżenie czynszu lub/i o przesunięcie terminu jego wpłaty.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z póź. zm.) prowadzący działalność gospodarczą w lokalu lub budynku stanowiącym zasób Miasta Białystok;
 • podmioty, w których Gmina jest jedynym właścicielem albo, w których posiada co najmniej 50% udziałów, lub w których jest organem założycielskim.

Zarządzenie nie dotyczy:

 • podmiotów zajmujących lokale lub budynki bez tytułu prawnego;
 • podmiotów korzystających z gminnych nieruchomości gruntowych (dzierżawa terenów);
 • podmiotów korzystających z miejskich lokali i budynków na potrzeby niekomercyjne;
 • organizacji pozarządowych.

Terminy składania wniosków:

 • o przesunięcie terminu wpłaty czynszu – wniosek musi wpłynąć do 20 dnia miesiąca, w którym czynsz jest wymagalny
  wymagane dokumenty: Przesunięcie terminu wpłaty czynszu następuje o dwa pełne miesiące z dołu.
 • o obniżenie czynszu z jednoczesnym przesunięciem terminu jego wpłaty – wniosek musi wpłynąć do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczy
  wymagane dokumenty:
  • wniosek (druk do pobrania)
  • podpisany aneks do umowy (druk do pobrania)
  • dokumenty potwierdzające spadek obrotów brutto z działalności gospodarczej prowadzonej w lokalu/budynku, o co najmniej 40%:
   • w przypadku umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r. – w stosunku do średniej obrotów brutto z roku 2019 (z 12 miesięcy);
   • w przypadku umów zawartych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w stosunku do średniej z całego okresu najmu do końca lutego 2020 r. włącznie;
   • w przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2020 r. – w stosunku do średniej z wybranych 3 miesięcy w roku 2020.
   Stawka zostaje obniżona o procentowy spadek obrotów (zaokrąglony do liczby całkowitej do dołu) nie więcej jednak niż do wysokości kosztów eksploatacyjnych tj:
   1. 4,06 zł/m2 netto – dot. lokali w budynkach stanowiących własność Miasta Białystok;
   2. 6,27 zł/m2 netto – dot. lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych;
   3. 0,07 zł/m2 netto – w przypadku dzierżawy miejskich budynków.
   • Przez obrót należy rozumieć przychody, które są bezpośrednio związane z główną działalnością operacyjną przedsiębiorcy (czyli takie, które powstają w wyniku sprzedaży towarów lub świadczenia usług bez uwzględniania sprzedaży środka trwałego).
   • Dokumenty potwierdzające spadek obrotów dotyczących sprzedaży towarów i usług takie jak np.: deklaracje VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów, podsumowanie obrotów z kas fiskalnych dotyczące sprzedaży towarów i usług. W uzasadnionych przypadkach związanych ze specyfiką prowadzonej działalności dopuszcza się inne dokumenty potwierdzające spadek obrotów.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać drogą elektroniczną na adres zmk@zmk.bialystok.pl, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio do skrzynki umieszczonej na budynku ZMK, ul. gen. J. Bema 89/1.
*)Zarządzenie Nr 6/21 z dnia 05 stycznia 2021 r. Prezydenta Miasta Białegostoku, z mocą obowiązywania od dnia 17 października 2020 r., zmieniające Zarządzenie Nr 972/20 z dnia 30 października 2020 r. Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie czasowego obniżenia stawek czynszu.

wymagane dokumenty (dotyczy wyłącznie podmiotów o których mowa w zarządzeniu Nr 6/21):

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2439976