Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Dostępność Plus

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zarząd Mienia Komunalnego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zmk.bialystok.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2007.06.06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.30.

Dokłada się starań aby na bieżąco likwidować bariery stwierdzone na stronie internetowej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej.
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Żak „lukasz.zak@zmk.bialystok.pl”. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 74-79-433.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Małgorzata Bielawiec. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: koordynator.dostepnosci@zmk.bialystok.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, ul. gen. J. Bema 89/1

Budynek złożony z trzech części.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. gen. J. Bema. Do wejścia głównego prowadzą trzystopniowe schody. Wejście główne jest przeznaczone również dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się tam podjazd dla wózków inwalidzkich. Kancelaria znajduję na wprost od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. W budynku jest zamontowana winda osobowa, z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Dostęp do pokoi biurowych na wyższych kondygnacjach poprzez windę osobową. Dostęp do sanitariatu dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Zarządzie Mienia Komunalnego nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dokument może zostać odczytany przez pracownika osobie niewidzącej lub słabowidzącej.

W Zarządzie Mienia Komunalnego można skorzystać z pomocy pracownika posługującego się polskim językiem migowym. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Zarządu.

Dostępność obiektu Działu Obsługi Mieszkańców i Działu Technicznego, ul. gen. J. Bema 89D

Budynek jednokondygnacyjny. Dział Obsługi Mieszkańców i Dział Techniczny umiejscowione na parterze budynku. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz.

Dostęp do budynku dla interesantów i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich od strony ulicy wejściem głównym. Można skorzystać z pomocy pracownika posługującego się polskim językiem migowym. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Zarządu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dokument może zostać odczytany przez pracownika osobie niewidzącej lub słabowidzącej.

Dostępność obiektu Działu Obsługi Mieszkańców, ul. Barszczańska 2

Budynek wielokondygnacyjny. Dział Obsługi Mieszkańców umiejscowiony na parterze budynku. W budynku nie ma windy, ani możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Dokument może zostać odczytany przez pracownika osobie niewidzącej lub słabowidzącej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Pliki do pobrania:


Metryka strony:
Podmiot udostępniający informacje: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
Informację wytworzył/za treść informacji odpowiada: kierownik Referatu Kadr i Obsługi Zarządu Małgorzata Motal
Opublikował: Dariusz Karolczak
Data wytworzenia informacji/dokumentu: 2019-09-30
Data udostępnienia: 2019-09-30

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2886568