Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Lokale mieszkalne > obniżka czynszu

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
Czynsz

OBNIŻKA CZYNSZU NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO
ZASOBU GMINY BIAŁYSTOK

Obniżki czynszu najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok udzielane są na indywidualny wniosek najemcy, który spełnia warunki określone w Zarządzeniu Nr 743/21 Prezydenta Miasta Białegostoku Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 września 2021 r.

 1. Obniżka czynszu udzielana jest na wniosek i dotyczy najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok.
 2. Obniżka dotyczy tylko czynszu, nie dotyczy opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.
 3. Nie udziela się obniżki czynszu:
  1. najemcom posiadającym zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu z wyłączeniem sytuacji, gdy najemca zawarł z wynajmującym porozumienie w sprawie udzielenia ulg w spłacie wierzytelności i na bieżąco realizuje jego postanowienia,
  2. najemcy, który na żądanie wynajmującego, nie złożył deklaracji o dochodach lub zaświadczenia naczelnika właściwego urzedu skarbowego o wysokości dochodów,
  3. jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wynajmujący ustali, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym najemcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony,
  4. w przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez Ośrodek, pomimo skutecznego doręczenia żądania,
  5. osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego,
  6. podnajmcom lokali mieszkalnych,
  7. osobom przebywającym w następujących instytucjach (pod warunkiem, że zapewniają one nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie): domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej,
  8. jeżeli jej kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu udzielenia obniżki.
 4. Obniżka czynszu nie dotyczy:
  • osób pobierających dodatek mieszkaniowy,
  • najemców lokali socjalnych,
  • pomieszczeń tymczasowych,
  • lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Białystok od innych właścicieli.
 5. Wysokość obniżki uzależniona jest od wysokości dochodów uzyskiwanych w gospodarstwie domowym najemcy i wynosi:

  wysokość obniżki średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego ustalony jako % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie
  w gospodarstwie wieloosobowym w gospodarstwie jednoosobowym
  55% do 17,99 % do 21,99 %
  25% od 18 % do 22 % od 22 % do 28%
 6. Za dochód uważa się dochód, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.).
  Dokumenty poświadczające wysokość osiąganych dochodów to: zaświadczenia zakładów pracy, odcinki i decyzje ZUS i MOPR, zaświadczenia o wypłacanych stypendiach studenckich, zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych z tytułu praktycznej nauki zawodu, dokumenty potwierdzające wysokość wypłaconych alimentów, zaświadczenia o zasiłkach chorobowych wypłaconych przez ZUS, zaświadczenia o wysokości żołdu, zaświadczenia o wysokości świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej, inne zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu.
 7. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych we wniosku o obniżkę czynszu lub w przypadku osób korzystających z obniżki czynszu, wynajmujący może żądać od najemcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego, a także składania aktualnych deklaracji o dochodach; ponadto może wnioskować do Ośrodka o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
 8. Obniżka czynszu może być przyznana najemcy spełniającemu ww. kryteria dochodowe i zajmującemu lokal, którego powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza następujących wartości:
  1. 35 m2 - dla 1 osoby,
  2. 40 m2 - dla 2 osób,
  3. 45 m2 - dla 3 osób,
  4. 55 m2 - dla 4 osób,
  5. 65 m2 - dla 5 osób,
  6. 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
 9. Powierzchnię, o której mowa w pkt 8 powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).
 10. Obniżka czynszu przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni, o której mowa w pkt 8 o więcej niż:
  1. 30% albo
  2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 11. Stawka czynszu po zastosowaniu obniżki nie może być niższa niż stawka czynszu za lokal socjalny.
 12. Obniżka czynszu przyznawana jest na okres 12 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło złożenie wniosku, z możliwością wydłużenia tego okresu w przypadku utrzymywania się niskiego dochodu w gospodarstwie domowym najemcy i spełnienia pozostałych warunków wymaganych do udzielenia obniżki czynszu.
 13. O przyznaniu obniżki, odmowie jej udzielenia lub odstąpieniu od dalszego stosowania obniżki czynszu wynajmujący powiadamia najemcę na piśmie, za pośrednictwem Operatora lub zgodnie z formą złożenia wniosku, bądź na wniosek najemcy za pośrednictwem: poczty elektronicznej e-mail lub elektronicznej skrzynki podawczej.
 14. W przypadku złożenia przez najemcę deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić wynajmującemu 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.


Pliki do pobrania:

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2853740