Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO  
POLITYKA COOKIES
  KONTAKT
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Mienia Komunalnego, z siedzibą przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, tel. 85 7479 430, kontakt z inspektorem ochrony danych w Zarządzie Mienia Komunalnego, możliwy jest pod nr tel. 85 7479 433 lub adresem email: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy, zatrudnieni w firmie Softhard S.A., celem zapewnienia serwisu pogwarancyjnego dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego „Papirus SQL” dla Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych, określają przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe są przetwarzane przez administratora niezgodnie z w/w rozporządzeniem. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!1758123