Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO  
POLITYKA COOKIES
  KONTAKT
Czynsz

Zmiany w wysokościach stawek czynszowych

        Na podstawie Uchwały Nr XXX/324/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Białystok na lata 2012-2016 ulegają zmianie dotychczasowe stawki czynszu.

Wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu zostaną dostarczone najemcom w miesiącu wrześniu, a obowiązywać będą od 1 stycznia 2013 r.

Podwyżka nie przekroczy 3% wartości odtworzeniowej lokalu dla Miasta Białegostoku i jej średni wzrost wyniesie ok 17%. Najwyższa stawka czynszu po uwzględnieniu czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu nie może przekroczyć 9,76 zł/m² i nie może być niższa niż 3,06 zł/m². Stawka czynszu za lokal socjalny wzrosła z 1,18 zł/m² na 1,38 zł/m².

Przykład:

Średnia powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi ok. 40 m².

Czynsz przed podwyżką:
    -  stawka najniższa 40 m² * 2,62 zł/m² = 104,80 zł
    -  stawka najwyższa 40 m² * 8,35 zł/m² =334,00 zł.

Czynsz po podwyżce:
    -  stawka najniższa 40 m² * 3,06 zł/m² = 122,40 zł
    -  stawka najwyższa 40 m² * 9,76 zł/m² =390,40 zł.

Czynsz za lokal socjalny:
    -  przed podwyżką 40 m² * 1,18 zł/m² = 47,20 zł
    -  po podwyżce 40 m² * 1,38 zł/m² = 55,20 zł
Zarządzenie Nr 2480 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Nastąpiły też zmiany w przyznawaniu obniżek czynszu, gdzie oprócz dotychczasowego kryterium dochodowego brana jest także pod uwagę powierzchnia lokalu.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

  1. 35 m² - dla 1 osoby,
  2. 40 m² - dla 2 osób,
  3. 45 m² - dla 3 osób,
  4. 55 m² - dla 4 osób,
  5. 65 m² - dla 5 osób,
  6. 70 m² - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².
Zarządzenie Nr 2481 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Osoby o niskich dochodach będą mogły nadal korzystać z pomocy jaką jest obniżka czynszu oraz dodatek mieszkaniowy.

Od przyszłego roku czynsz będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!1898946