Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

POLITYKA COOKIES
  KONTAKT
Program pomocy osobom zagroonym eksmisj

ZASADY PRZYSTPIENIA DO PROGRAMU POMOCY OSOBOM I RODZINOM ZAGROONYM EKSMISJ

ADRESACI PROGRAMU

Adresatami programu s osoby i rodziny zajmujce lokale, ktre zaniechay wnoszenia opat za korzystanie z lokalu lub opaty te wnosiy nieregularnie, co przyczynio si do powstania zaduenia, ktrego nie s w stanie uregulowa.

WARUNKI PRZYSTPIENIA DO PROGRAMU

 1. wystpienie z wnioskiem o przystpienie do programu
 2. dostarczenie dokumentw o wysokoci osignitego dochodu za ostatnie 3 miesice:
  • zawiadczenia zakadw pracy
  • odcinki i decyzje ZUS i MOPR
  • zawiadczenia o wypaconych stypendiach
  • zawiadczenia o dochodach uzyskiwanych z tytuu praktycznej nauki zawodu
  • dokumenty potwierdzajce wysoko wypaconych alimentw
  • zawiadczenie o zasikach chorobowych wypaconych przez ZUS
  • zawiadczenia o wysokoci odu
  • wiadcze przysugujcych rodzinom zastpczym
  • zawiadczenia z PUP
  • zawiadczenia o wysokoci odprowadzonej skadki zdrowotnej
  • innych zawiadcze potwierdzajcych wysoko dochodu
 3. wyraenie zgody na przeprowadzenie wywiadu rodowiskowego, niezbdnego do potwierdzenia wykazanej we wniosku sytuacji materialnej
 4. wyraenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach skadanych w celu przystpienia do programu
 5. zawarcie porozumienia w sprawie przystpienia do programu

FORMY POMOCY

1. Umorzenie

Dunicy mog ubiega si o umorzenie zaduenia w wysokoci 30, 50 lub 80% w zalenoci od dochodu przypadajcego na osob w gospodarstwie domowym.
Warunkiem umorzenia jest:

 • Przyjcie zamiany zajmowanego lokalu na lokal o niszym standardzie lub metrau i dokonanie zamiany w cigu 3 miesicy od daty przedoenia propozycji.
 • Spacenie pozostaej czci wierzytelnoci w okresie 9 miesicy od daty podpisania porozumienia o przystpieniu do programu.
 • Wnoszenie na bieco i w penej wysokoci opat za lokal.

Przy czciowym umorzeniu zaduenia bdzie brany pod uwag stan zalegoci wyliczony na 28.02.2009r. pomniejszony o wysoko trzech miesicznych opat za lokal

2. Ulgi w spacie

2.1 RATY

Rozoenie spaty zaduenia na raty moe nastpi na maksymalny okres 10 lat.
W przypadku spaty zaduenia rozoonego maksymalnie na 24 miesice odsetki podlegaj umorzeniu.
Od terminowej spaty zalegoci rozoonej na raty nie pobiera si odsetek.

2.2 UMORZENIE ODSETEK

W przypadku gdy na zaduenie skadaj si odsetki oraz nieuregulowane koszty dochodzenia roszcze jednorazowa spata tych kosztw oraz 20% odsetek powoduje umorzenie pozostaej czci odsetek.

Warunkiem skorzystania z w/w form pomocy jest wnoszenie na bieco i w penej wysokoci opat za lokal.

WNIOSKI O PRZYSTPIENIE DO PROGRAMU MONA POBRA W POK. 01 ORAZ PONIEJ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ.

PRZYJMOWANIE WNIOSKW POK. 01.

PLIKI DO POBRANIA

Dokument Adobe AcrobatWniosek o przystpienie do programu pomocy osobom zagroonym eksmisj z lokali mieszkalnych wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu Gminy Biaystok

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
NIP 2030000218, REGON 200241074

!1591989