Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

RODO  
POLITYKA COOKIES
  KONTAKT
Obniżenie czynszu

UWAGA


Z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii informuję, że Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku przyjmuje wnioski o obniżenie czynszu od najemców i dzierżawców prowadzących działalność gospodarczą w gminnych lokalach użytkowych i na gminnych nieruchomościach.

Wnioski mogą być składane drogą elektroniczną na adres zmk@zmk.bialystok.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 504 138 952.

W celu sprawnego przekazywania dokumentów dotyczących przyznanej ulgi w czynszu oraz faktur korygujących, prosimy o wypełnienie oświadczenia o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali z takiej możliwości).

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 231/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 2 kwietnia 2020 r.w sprawie czasowego obniżenia stawek czynszu i opłat.

Kto może skorzystać z obniżki czynszu:

 • prowadzący działalność gospodarczą najemcy i dzierżawcy w trakcie jak i po wygaśnięciu obowiązywania umowy.

Rozwiązania nie dotyczą:

 • podmiotów, które korzystają z lokali/nieruchomości pomimo wystosowanych do nich wezwań o wydanie,
 • podmiotów korzystających z lokali/nieruchomości na cele nie związane z działalnością komercyjną.

Zakres ulg:

 1. W sytuacji wykazania straty bądź zaprzestania działalności gospodarczej, w gminnym lokalu/na nieruchomości w okresie pełnego miesiąca, obniżenie stawki czynszu nastąpi do wysokości kosztów eksploatacyjnych, które wynoszą:
  • w przypadku budynków stanowiących własność Miasta Białystok - 4,06 zł/m2 netto;
  • w przypadku budynków Wspólnot Mieszkaniowych – 6,27 zł/m2 netto;
  • w przypadku miejskich nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych – 0,07 zł/m2 netto powierzchni będącej podstawą dotychczasowych naliczeń.
 2. W pozostałych sytuacjach (np. gdy zaprzestanie działalności dotyczy części miesiąca, bądź gdy jedynie ograniczono działalność) obniżenie stawki czynszu nastąpi o procentowy spadek dochodów w miesiącu, którego obniżka ma dotyczyć w odniesieniu do poziomu dochodów z analogicznego miesiąca w roku poprzednim.
  W przypadku gdy podmiot rozpoczął działalność po 2 marca 2019 r. obniżenie stawki o procent spadku dochodów w miesiącu, którego obniżka ma dotyczyć, odbędzie się w odniesieniu do poziomu średnich miesięcznych dochodów z całego okresu prowadzonej działalności.

Stawka ustalona w drodze obniżki obowiązująca od dnia 14 marca 2020 r. nie może być niższa niż ww. koszty eksploatacyjne.

Zakres terminowy ulg:

 • od dnia 14 marca 2020 r., tj. od daty ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii,
 • do końca pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi odwołanie stanu epidemii.
  (np. jeżeli odwołanie stanu epidemii nastąpi w maju, to z ulg będzie można skorzystać do końca czerwca).

Tryb przyznawania obniżek:

 • Obniżki udzielane będą na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony na przygotowanym formularzu w terminie:
  • za marzec 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r.
  • za każdy następny miesiąc do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczy.
   (np. za kwiecień do 10 maja, za maj do 10 czerwca itd.)

Terminy płatności:

 • Termin wpłaty należności za marzec 2020 r. odroczono do dnia 21 września 2020 r.,
 • Przesunięto terminy wpłat należności o dwa pełne miesiące z dołu za każdy następny miesiąc do miesiąca, w którym nastąpi odwołanie stanu epidemii włącznie.
  (tj. termin wpłaty należności za kwiecień ustalono na 30 czerwca 2020 r., termin wpłaty należności za maj ustalono na 31 lipca 2020 r. itd.)


Pliki do pobrania:

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2196358