Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start > Lokale mieszkalne > obniżka czynszu

RODO   
POLITYKA COOKIES
   KONTAKT
Czynsz

OBNIŻKA CZYNSZU NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD
MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY BIAŁYSTOK

    Obniżka czynszu udzielana jest na wniosek i dotyczy najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok.

    Obniżka dotyczy tylko czynszu, nie dotyczy opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

    Obniżka nie przysługuje:

 • najemcom lokali socjalnych,
 • podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego,
 • najemcy posiadającemu zaległości w opłatach za używanie lokalu (czynsz i opłaty niezależne od właściciela), z wyłączeniem sytuacji, gdy najemca zawarł z wynajmującym porozumienie w sprawie udzielenia ulg w spłacie wierzytelności i na bieżąco realizuje jego postanowienia.

    Wysokość obniżki uzależniona jest od wysokości dochodów uzyskiwanych w gospodarstwie domowym najemcy i od 01 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. wynosi:

wysokość obniżki średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego ustalony jako % kwoty najniższej emerytury
(obowiązuje w okresie 01.03.2021 - 28.02.2022)
gospodarstwo wieloosobowe gospodarstwo jednoosobowe
55% do 1000,69 zł. do 1250,87 zł.
35% od 1000,70 zł. do 1250,87 zł. od 1250,88 zł. do 1563,59 zł.
25% od 1250,88 zł. do 1563,60 zl. od 1563,60 zł. do 2189,04 zł.

    Podstawą ustalenia wysokości osiąganych dochodów są dochody członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzający datę złożenia wniosku wskazane w deklaracji stanowiącej załącznik do wniosku.

    Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

    Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 i 1579).

    Dokumenty poświadczające wysokość osiąganych dochodów to:

 • zaświadczenia zakładów pracy,
 • odcinki i decyzje ZUS i MOPR,
 • zaświadczenia o wypłacanych stypendiach studenckich,
 • zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych z tytułu praktycznej nauki zawodu,
 • dokumenty potwierdzające wysokość wypłaconych alimentów,
 • zaświadczenia o zasiłkach chorobowych wypłaconych przez ZUS,
 • zaświadczenia o wysokości żołdu,
 • zaświadczenia o wysokości świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym,
 • zaświadczenia z PUP,
 • zaświadczenia o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej,
 • inne zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu.

    W razie wątpliwości, co do wysokości deklarowanych przez najemcę dochodów, wynajmujący może:

 • żądać deklaracji o wysokości dochodów lub jej uzupełnienia,
 • żądać od najemcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów,
 • wnioskować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

    Obniżka czynszu może być przyznana najemcy spełniającemu ww. kryteria dochodowe i zajmującemu lokal, którego powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza następujących wartości:

 1. 35 m2 - dla 1 osoby,
 2. 40 m2 - dla 2 osób,
 3. 45 m2 - dla 3 osób,
 4. 55 m2 - dla 4 osób,
 5. 65 m2 - dla 5 osób,
 6. 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

    Powierzchnię, o której mowa powyżej powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).

    Obniżka czynszu przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni o której mowa powyżej o więcej niż:

 1. 30% albo
 2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

    Stawka czynszu po zastosowaniu obniżki nie może być niższa niż stawka czynszu za lokal socjalny -
1,38 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.

    Obniżka czynszu przyznawana jest na okres 12 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło złożenie wniosku, z możliwością wydłużenie tego okresu w przypadku utrzymywania się niskiego dochodu w gospodarstwie domowym najemcy.

    O przyznaniu obniżki, odmowie jej udzielenia lub odstąpieniu od dalszego stosowania obniżki czynszu wynajmujący powiadamia najemcę na piśmie.

    W przypadku złożenia przez najemcę deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić wynajmującemu 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
dane do faktury!

!2351705